Понеділок, 17.06.2024, 08:12
Відділ освіти Бобровицької районної державної адміністрації
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2015 » Березень » 11 » Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів
15:05
Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
30 січня 2015 року № 67

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
14 лютого 2015 року за № 173/26618

Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

1. Цей Порядок встановлює основнi завдання, умови та процедуру проведення державної атестацiї загальноосвiтнiх, дошкiльних, позашкiльних навчальних закладiв, у тому числi навчальних закладiв, що створюють або входять до складу навчально-виховних комплексiв (об’єднань) (далi — навчальний заклад), згiдно з вимогами ,.

2. Державна атестацiя є основною формою державного контролю за дiяльнiстю навчальних закладiв незалежно вiд їх пiдпорядкування, типiв i форм власностi.

Головними завданнями державної атестацiї навчальних закладiв є:

визначення вiдповiдностi навчального закладу державним стандартам певного освiтнього рiвня, дотримання ним вимог цих державних стандартiв та забезпечення надання якiсної освiти;

надання органiзацiйно-методичної допомоги навчальним закладам, що атестуються.

3. Державна атестацiя навчальних закладiв проводиться один раз на десять рокiв.

У випадку створення нового навчального закладу, перепрофiлювання (змiни типу) або реорганiзацiї навчального закладу перша державна атестацiя навчального закладу проводиться не ранiше нiж через один календарний рiк, але не пiзнiше двох календарних рокiв з дати державної реєстрацiї статуту (змiн до статуту) навчального закладу в порядку, визначеному законодавством.

Позачергова державна атестацiя загальноосвiтнiх та позашкiльних навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до  та згiдно з цим Порядком.

4. Державна атестацiя навчальних закладiв державної форми власностi здiйснюється Мiнiстерством освiти i науки, iншими центральними органами виконавчої влади, у сферi управлiння яких перебувають навчальнi заклади, що атестуються.

Державна атестацiя навчальних закладiв комунальної форми власностi здiйснюється вiдповiдними мiсцевими органами управлiння освiтою, у сферi управлiння яких перебувають навчальнi заклади, що атестуються.

Державна атестацiя навчальних закладiв приватної форми власностi здiйснюється вiдповiдними органами управлiння освiтою Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

5. Орган, що здiйснює державну атестацiю навчальних закладiв, розробляє i затверджує план проведення державної атестацiї, який доводиться до вiдома керiвникiв трудових колективiв та батькiвської громадськостi вiдповiдних навчальних закладiв, не пiзнiше нiж за один календарний рiк до початку проведення державної атестацiї.

6. Для проведення державної атестацiї конкретного навчального закладу орган, що її здiйснює, створює атестацiйну комiсiю з числа працiвникiв цього органу, фахiвцiв навчальних закладiв (крiм цього навчального закладу), установ освiти, пiдприємств, органiзацiй та представникiв громадськостi (профспiлок, освiтнiх громадських органiзацiй тощо) (за згодою) чисельнiстю не бiльше 15 осiб. Члени атестацiйної комiсiї (крiм членiв атестацiйної комiсiї — представникiв громадськостI) повиннi мати вiдповiдну освiту, квалiфiкацiю, практичний досвiд роботи у сферi освiти, володiти необхiдними знаннями та навичками. Кiлькiсть представникiв громадськостi у складi атестацiйної комiсiї повинна становити не менше третини вiд її складу. Засiдання атестацiйної комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин вiд її складу. Рiшення атестацiйної комiсiї приймаються колегiально, бiльшiстю голосiв. У разi якщо голоси роздiлилися порiвну, вирiшальний голос має голова атестацiйної комiсiї.

7. Атестацiйна комiсiя при проведеннi атестацiйної експертизи навчального закладу керується цим Порядком та робочою програмою, що складається нею i затверджується керiвником вiдповiдного органу, що проводить державну атестацiю. Залежно вiд типу та ступеня навчального закладу, що атестується, до робочої програми за рiшенням атестацiйної комiсiї включаються вiдповiднi напрями (питання), визначенi пунктом 9 цього Порядку.

Робоча програма атестацiйної експертизи доводиться до вiдома керiвника, трудового колективу, батькiвської громадськостi навчального закладу не пiзнiше нiж за мiсяць до початку проведення атестацiї.

8. Атестацiйна експертиза навчального закладу полягає у:

проведеннi вiдкритої публiчної презентацiї дiяльностi навчального закладу його керiвником та заслуховуваннi iнформацiї вiд органу управлiння освiтою, у сферi управлiння якого перебуває навчальний заклад, щодо створення ним умов для забезпечення функцiонування навчального закладу;

вивченнi атестацiйною комiсiєю напрямiв (питань) дiяльностi навчального закладу, визначених робочою програмою.

Атестацiйна експертиза навчального закладу не може проводитись бiльше нiж 15 робочих днiв. При цьому робота атестацiйної комiсiї безпосередньо у навчальному закладi не може тривати бiльше нiж 5 робочих днiв.

9. Атестацiйна комiсiя здiйснює атестацiйну експертизу дiяльностi навчального закладу за такими напрямами (питаннями):

1) вiдповiднiсть документацiї, у тому числi фiнансової, вимогам законодавства;

2) створення умов для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами, в тому числi дiтей — iнвалiдiв;

3) забезпечення якостi загальної середньої освiти (порiвняльний аналiз результатiв зовнiшнього та внутрiшнього монiторингу результатiв навчальних досягнень учнiв (вихованцiв); порiвняння результатiв незалежного оцiнювання випускникiв 11-х класiв iз результатами їх навчальних досягнень (за 3 останнi роки)) (для загальноосвiтнiх навчальних закладiв);

4) дiєвiсть внутрiшнього монiторингу навчальних досягнень (розвитку) учнiв (вихованцiв) (для дошкiльних та загальноосвiтнiх навчальних закладiв);

5) органiзацiя роботи щодо професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв;

6) наявнiсть бiблiотеки та/або використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчально-виховному процесi;

7) загальний стан територiї, будiвель та примiщень навчального закладу;

8) створення безпечних умов для учасникiв навчально-виховного процесу;

9) органiзацiя розвивального навчально-виховного середовища (для дошкiльних навчальних закладiв);

10) органiзацiя харчування дiтей (для дошкiльних навчальних закладiв);

11) забезпечення соцiально-психологiчного супроводу учнiв (вихованцiв);

12) створення умов для задоволення потреб учнiв (вихованцiв) у рiзних формах позаурочної навчально-виховної роботи (для загальноосвiтнiх навчальних закладiв);

13) забезпечення якостi управлiнської дiяльностi (наявнiсть (дiєвiсть) внутрiшнього контролю за органiзацiєю навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства i недолiкiв у роботi, виявлених пiд час попереднiх заходiв контролю; вiдкритiсть i публiчнiсть у дiяльностi навчального закладу);

14) роль навчального закладу у життi територiальної громади та його суспiльна оцiнка батькiвською громадськiстю, громадськими об’єднаннями.

10. Атестацiйна комiсiя пiсля завершення атестацiйної експертизи одночасно надає органу, що здiйснює державну атестацiю навчального закладу, та навчальному закладу аргументований висновок щодо результатiв атестацiйної експертизи (далi — висновок) та вмотивованi конкретнi рекомендацiї для навчального закладу щодо пiдвищення якостi надання освiтнiх послуг населенню (далi — рекомендацiї). Рекомендацiї враховуються при проведеннi перевiрки (iнспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною дiяльнiстю.

11. Керiвник навчального закладу може надати обґрунтованi заперечення (далi — заперечення) щодо висновку та рекомендацiй до органу, який здiйснює державну атестацiю вiдповiдного навчального закладу, не пiзнiше нiж через 5 робочих днiв з дати отримання висновку та рекомендацiй атестацiйної комiсiї.

12. На пiдставi висновку, рекомендацiй та заперечень (за наявностI) не ранiше нiж через 5 робочих днiв та не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дати отримання висновку та рекомендацiй орган, який здiйснює державну атестацiю, за результатами державної атестацiї у межах своїх повноважень визначає вiдповiднiсть освiтнiх послуг, що надаються навчальним закладом, державним стандартам певного освiтнього рiвня та приймає рiшення про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим, яке оформлюється вiдповiдним наказом.

13. Рiшення органу, що здiйснює державну атестацiю, про результати державної атестацiї невiдкладно доводяться до вiдома керiвника трудового колективу та батькiвської громадськостi вiдповiдного навчального закладу.

Результати державної атестацiї навчальних закладiв оприлюднюються у засобах масової iнформацiї, на офiцiйних веб-сайтах органу, що здiйснює державну атестацiю, та навчального закладу.

14. Для навчального закладу, визнаного неатестованим, орган, який здiйснює державну атестацiю, визначає дату проведення повторної державної атестацiї (не ранiше нiж через один календарний рiк, але не пiзнiше двох календарних рокiв). При повторнiй державнiй атестацiї атестацiйна експертиза проводиться атестацiйною комiсiєю у новому складi.

15. Визнання за результатами повторної державної атестацiї навчального закладу державної або комунальної форм власностi неатестованим є пiдставою для прийняття уповноваженим органом рiшення щодо:

1) створення, реорганiзацiї або перепрофiлювання (змiни типу) навчального закладу вiдповiдно до законодавства;

2) лiквiдацiї навчального закладу вiдповiдно до законодавства.

Якщо за результатами повторної державної атестацiї навчальний заклад приватної форми власностi було визнано повторно неатестованим, то це є пiдставою для анулювання його лiцензiї на надання освiтнiх послуг у порядку, визначеному законодавством.

16. Витрати на органiзацiю i проведення державної атестацiї навчальних закладiв здiйснюються за рахунок коштiв органiв, що її проводять.

За особами, якi залучаються до роботи в атестацiйних комiсiях на час проведення державної атестацiї безпосередньо у навчальному закладi, зберiгається заробiтна плата за основним мiсцем роботи.

17. Інструктивно-методичне забезпечення державної атестацiї навчальних закладiв здiйснює Мiнiстерство освiти i науки, а контроль за її проведенням — Державна iнспекцiя навчальних закладiв.

Переглядів: 372 | Додав: rono | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Березень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту

Бобровицька ЗОШ № 1


Бібліотека Бобровицької ЗОШ № 1


Педагогічна преса

Бобровицький методичний кабінет

Відділ освіти
Конструктор сайтів - uCoz